STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13055-2

tammi 25, 2023 | CEN/TC 154, RTT, Standardit

Kevytkiviainekset. Osa 2: Kevytkiviainekset asfalttimassoihin ja pintauksiin sekä sitomattomiin ja sidottuihin käyttötarkoituksiin

Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee ominaisuudet asfalttimassoissa, pintauksissa sekä sitomattomissa ja hydraulisesti sidotuissa käyttötarkoituksissa käytettäville muille kuin betonin, laastin ja injektointilaastin valmistukseen käytettäville
kevytkiviaineksille ja niistä irronneille kevytkiviainesfillereille, jotka on valmistettu luonnonmateriaaleista, teollisesti valmistetuista materiaaleista ja uusiomateriaaleista ja niiden seoksista.
Tämä eurooppalainen standardi koskee mineraalista alkuperää olevia kevytkiviaineksia, joiden kiintotiheys on enintään 2 000 kg/m3 (2,00 Mg/m3) tai irtotiheys enintään 1 200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) mukaan lukien seuraavat kiviainekset:
a) luonnon kiviainekset
b) luonnonmateriaaleista ja/tai teollisuusprosessien sivutuotteista valmistetut kiviainekset
c) teollisuusprosessien sivutuotteet
d) uusiokiviainekset.
Standardi mahdollistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tämän eurooppalaisen standardin suhteen.
Tässä standardissa esitetyt vaatimukset eivät ehkä tule kysymykseen kaikentyyppisille kevytkiviaineksille. Erityissovellutuksissa vaatimuksia ja vaihteluvälejä voidaan soveltaa loppukäytön mukaisesti.
HUOM. Rakentamisessa käytettävien kiviainesten tulisi vastata tämän eurooppalaisen standardin kaikkia vaatimuksia. Mandaattiin M 125 ”Kiviainekset”
sisältyvät tunnettujen ja perinteisten sekä keinokiviainesten lisäksi kierrätyskiviainekset, jotka ovat peräisin uusista tai tuntemattomista
esiintymistä. Kierrätyskiviainekset sisältyvät standardiin, ja niitä koskevien uusien testausmenetelmien valmistelu on edennyt pitkälle. Sekundaarisesta esiintymästä peräisin olevia tuntemattomia materiaaleja koskeva standardisointityö on sitä vastoin aloitettu vasta äskettäin, ja näiden materiaalien alkuperän ja ominaisuuksien määrittelemiseen tarvitaan enemmän aikaa. Sillä aikaa markkinoille saatettavien tällaisten tuntemattomien kiviainesmateriaalien tulisi vastata täysin tämän standardin ja kansallisten määräysten vaarallisia aineita koskevia vaatimuksia (ks. liite ZA), jotka
riippuvat kiviainesten suunnitellusta käytöstä. Tapauskohtaisesti voidaan esittää lisäominaisuuksia ja lisävaatimuksia riippuen tuotteen käyttökokemuksista.
Lisäominaisuudet ja lisävaatimukset esitetään erityisissä sopimusasiakirjoissa.
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the properties of lightweight aggregates and fillers derived thereof obtained by processing natural, manufactured or recycled materials and mixtures of these aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and hydraulically bound applications other than concrete, mortar and grout.
This European Standard covers lightweight aggregates of mineral origin having particle densities not exceeding 2000 kg/m3 (2,00 Mg/m3) or loose bulk densities not exceeding 1200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) including:
a) natural aggregates;
b) aggregates manufactured from natural materials and/or from by-products of industrial processes;
c) by-products of industrial processes;
d) recycled aggregates.
It provides for the evaluation of conformity of the products to this European Standard.
The requirements specified in this standard may not be relevant to all types of lightweight aggregates. For particular applications the requirements and tolerances can be adapted for the end use.
NOTE Aggregates used in construction should comply with all the requirements of this European Standard. As well as familiar and traditional natural and manufactured aggregates Mandate M/125 ”Aggregates” included recycled aggregates and some materials from new or unfamiliar sources. Recycled aggregates are included in the standards and new test methods for them are at an advanced stage of preparation. For unfamiliar materials from secondary sources, however, the work on standardization has only started recently and more time is needed to define clearly the origins and characteristics of these materials. In the meantime such unfamiliar materials when placed on the market as aggregates should comply fully with this standard and national regulations for dangerous substances (see annex ZA) depending upon their intended use. Additional characteristics and requirements can be specified on a case by case basis depending upon experience of use of the product, and defi
CENin julkaisupäivämäärä 2004-07-07
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2004-11-29
Tekninen komitea CEN/TC 154
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 011 Kiviainekset CEN/TC 154
Toimialayhdyshenkilö Tuuli Kunnas
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.100.15
90.011.20
Lisätietoja AVCP-luokka 4
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=5694
SFS-EN 13055-2